డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్

డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్

డైసీ జపాన్‌లో నివసిస్తున్నారు మరియు ఆమె బహుశా ప్రపంచంలోనే అందమైన పిల్లి. ఆమె యజమాని బెన్ టెరోడ్ ఛాయాచిత్రాలు తీసిన ఆమె యొక్క కొన్ని చిత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

మరింత సమాచారం: Flickr

డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్

1950 ల చిత్రాలు

3 సంవత్సరాల తరువాత…డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్
డైసీ, ది కటెస్ట్ కిట్టెన్ ఇన్ ది వరల్డ్

(1 సార్లు సందర్శించారు, ఈ రోజు 26 సందర్శనలు)
వర్గం
సిఫార్సు
ప్రముఖ పోస్ట్లు